„Człowiek z pasją” – zaproszenie na spotkanie

Druhny i Druhowie,

serdecznie zapraszam harcerzy i instruktorów na pierwsze spotkanie z cyklu spotkań pt. „Człowiek z pasją”.

Pierwszym gościem jest hm. Tomasz Huk, zastępca komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej. 

Spotkanie odbywa się online o 20:30 w najbliższy piątek.

Do spotkania można dołączyć za pomocą linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a452d1193fad54f0b9272108916a8802c%40thread.tacv2/1623248955060?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%22%2c%22Oid%22%3a%22ed7ffaa9-a573-41ce-9eaf-6c0f77037d4e%22%7d

Czuwaj!

Karolina Jaksender HO